زپارس

تحلیل تکنیکال زپارس

سهم زپارس بعد از شکست اخرین سقف خود در حال تروبک به اخرین سقف شکسته که همزمان کف کانال صعودی خود نیز هم هست می باشد. در صورت تاچ کف کانال میتوان رشد شارپی را برای این سهم در نظر گرفت تاریخ تحلیل: 1398/12/17

زپارس

تحلیل تکنیکال زپارس

زپارس و واکنش زیبا به سطح حمایتی استاتیک و خط روند مثبت سهم، کندل برگشتی مناسبی را شکل داده که توان رسیدن به میدلاین کانال (۶۳۰۰ تومان) را برای سهم‌محتمل کرده است. تاریخ تحلیل: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

زپارس

تحلیل تکنیکال زپارس

زپارس و حرکتی بسیار زیبا در نمودار لگاریتمی...سهم بعد از هر بار برخورد با کف کانال وارد فاز صعودی شده و اکنون هم در فاز صعودی قرار دارد. هدف کوتاه مدتی 5200 و هدف میانمدتی 6900 تومان می‌باشد.تاریخ تحلیل: 1398/10/10