فاراک

تحلیل تکنیکال فاراک

سهم اخیرا توانسته به سقف تاریخی خود برسد و در حال حاضر امکان تروبک به این سقف وجود دارد.اهداف تارگت میان مدتی فاراک حوالی 530 تومان است. این سهم تا سقف کانال رسم شده قابلیت رشد خواهد داشت.تاریخ تحلیل: 1398/10/11