آلومینیوم۱

تحلیل تکنیکال آلومینیوم

آلومینیوم جهانی پس از دو سال ریزش در یک الگوی راندینگ، اخیرا به سطح بسیار مهمی رسیده و وارد فاز صعودی شده است و به احتمال بسیار زیاد در همین الگوی راندینگ به صعود خود ادامه میدهد. اهداف در شکل مشخص شده است. تاریخ تحلیل: 1398/10/10