شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

شاخص هم‌وزن و خط رگرسیونی که بسیار زیبا حول آن در حال حرکت است.اکنون در حال تغییر فاز از پایین خط رگرسیون به بالای این خط است. بنابراین روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت. اهداف این شاخص در شکل مشخص شده است.تاریخ تحلیل: 1399/1/23

شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل مهارنشدنی...هرچی هم تلاش میکنند با وضع قوانین جدید کنترلش کنند نمی توانند.اهداف در شکل مشخص شده است.هدف 1600000واحدی سقف باند دوم شاخص کل است.تاریخ تحلیل: 1399/1/23

شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

حرکت بسیار زیبای شاخص هم وزن و واکنش آن به خط رگرسیون رسم شده در شکل...شاخص به این سطح مقاومتی واکنش نشان داده و وارد اصلاح کوتاه مدتی شده است.محدوده حمایتی اولیه 173 هزار تا 178 هزار واحد می‌‍باشد که توسط باکسی در شکل مشخص شده است.تاریخ تحلیل: 13 ...

شاخص زراعت

تحلیل تکنیکال شاخص زراعت

شاخص زراعت الگوی مثلث کنج تشکیل داده که پس از برخورد سوم با خط ترند برگشت مناسبی داشته و اماده صعود ابتدا تا مید لاین و سپس سقف کانال بلند مدت خود می باشد. تاریخ تحلیل:1398/12/03