سنگ آهن1

تحلیل تکنیکال سنگ آهن

سنگ آهن توانسته روند منفی بسیار بلند مدتی را شکسته و وارد فاز صعودی شود. این شکست خبر از رشد قیمتی خوبی در سنگ آهن می‌دهد. اکنون از لحاظ تکنیکالی قسمت روس حمایت 89 دلاری قرار دارد و می تواند تا سقف کاناال صعودی رسم شده که حوالی 118 دلار است رشد دا ...

آلومینیوم۱

تحلیل تکنیکال آلومینیوم

آلومینیوم جهانی پس از دو سال ریزش در یک الگوی راندینگ، اخیرا به سطح بسیار مهمی رسیده و وارد فاز صعودی شده است و به احتمال بسیار زیاد در همین الگوی راندینگ به صعود خود ادامه میدهد. اهداف در شکل مشخص شده است. تاریخ تحلیل: 1398/10/10

روی۱

تحلیل تکنیکال روی

با توجه به دو اردی مثبت پشت سر هم روی مکدی سنگین هفتگی، احتمال رشد قیمت بسیار زیاد شده است. اولین هدف قیمتی روی حوالی ۲۴۰۰ دلار است. در صورت شکست ترند های بلند مدتی نشان داده شده، اهداف بعدی فعال خواهد شد. تاریخ تحلیل: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰