بانک۳

تاثیر افزایش نرخ ارز بر سودآوری بانک‌ها

تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز بر درآمد و سودآوری بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ خبری که در روز پایانی سال ۱۳۹۸ از طرف بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها منتشر گردید، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر سودآوری و به تبع آن قیمت سهام بانکی داشته باشد. در ابلاغیه ...

svm_2

ماشین بردار پشتیبان (SVM)

در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دسته‌بندی، دو ابرﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺮز دو ﮐﻼس داده‌ها ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود و ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮز ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ابرﺻﻔﺤﻪ و درنتیجه ﺑﯿﻦ دو دسته داده است. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دو ابرﺻﻔﺤﻪ آن‌قدر از ﻫﻢ دور ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داده‌ها ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪف، ﯾﺎﻓﺘﻦ دو ابرﺻﻔ ...

643a59174967a543c9c5957405843e052d5f87de

روش جریانات نقد آزاد (FCFF وFCFE)

استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی همواره به دنبال معیارهایی هستند که عملکرد و وضعیت شرکت را به درستی منعکس می‌کنند. جریانات وجوه نقد آزاد نیز از جمله این معیارها می‌باشند که در ارزشگذاری سهام شرکت‌ها کاربرد دارند. جریان نقد آزاد نشان‌دهنده وجوه نقد خا ...

lstm1

شبکه عصبی بازگشتی LSTM

LSTM نوع خاصی از شبکه‌های عصبی بازگشتی است که برای حل مشکل گرادیان شبکه‌های عصبی بازگشتی قدیمی مطرح شد. این شبکه‌ها برای حذف ضرب‌های متوالی ماتریسی از یک سلول حافظه که دارای فیدبک با بهره است استفاده می‌کنند. فرض کنید می‌خواهیم حافظه سخت‌افزاری در ...

Gray neural texture abstract vector

شبکه‌های عصبی بازگشتی

در تمام شبکه‌های عصبی قدیمی و شبکه‌های عصبی کانولوشنی نگاشت‌های استاتیک داشتیم. با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی می‌توان خاصیت دینامیک را به شبکه اضافه کرد. این شبکه‌ها برای تحلیل داده‌هایی به کار می‌روند که ذات دینامیک دارند، این متغیر دینامیک لز ...

rf

جنگل تصادفی

جنگل تصادفی یکی از الگوریتم‌های با سرپرست در یادگیری ماشین است که برای کاربرد‌های طبقه‌بندی و رگرسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانگونه که از اسم این الگوریتم مشخص است در این الگوریتم جنگلی به صورت تصادفی ساخته می‌شود. این جنگل گروهی از درخت‌های ت ...

decision-tree

درخت تصمیم‌گیری

درخت تصمیم‌گیری یکی از روش‌های یادگیری با سرپرست است که در آن هدف طبقه‌بندی داده‌ها است. در این مدل، ساختاری درخت مانند جهت طبقه‌بندی و تعیین کلاس یک داده استفاده می‌شود. این ساختار از تعدادی گره و شاخه استفاده شده‌است که شاخه ها کلاس‌‌ها را نشان می‌ ...

ai

یادگیری ماشین در بازار‌های مالی

یادگیری ماشین در امور مالی ممکن است بسیار عالی عمل کند، حتی اگر هیچ جادویی در پشت آن وجود نداشته باشد با این وجود موفقیت پروژه یادگیری ماشینی در بازار‌های مالی بیشتر به ساخت زیرساخت کارآمد، جمع آوری مجموعه‌های داده مناسب و استفاده از الگوریتم های منا ...